Теофилівська філія - Річний звіт директора школи 2020-2021 н.р.

Річний звіт директора школи 2020-2021 н.р.

 

 Звіт

   Закінчився  непростий навчальний рік і тому прийшов час зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність зав. Філії на посаді протягом 2020/2021 навчального року.
   На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування зав.філії Теофилівської філії  загальної середньої освіти рівнів перед трудовим колективом, представниками громадськості щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

    Як зав.філії у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
    У 2020 - 2021 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.(ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145- VІІІ).

    Цей рік нам прийшлося працювати в складних умовах. Адже були зміни у структурі року, коли добавлялися і переносилися строки проведення канікул, робота на дистанції

 

 

               Мережа класів та їх наповнюваність на 2020-2021н. р.

з/п

Клас

2020-2021

1

1 клас

4

2

2 клас

6

3

3 клас

5

4

4 клас

3

5

5 клас

6

6

6 клас

6

7

7 клас

7

8

8 клас

8

9

9 клас

2

Всього

71

 

Якісний склад педагогічних кадрів такий:

В школі працюють 12 педагогічних працівників, з них:

- «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії»-1;

- «спеціаліст І кваліфікаційної категорії»- 8;

- « спеціаліст » - 1

Звання:

-

 

  Згідно з Конституцією України (ст.51), Законом України «Про освіту», Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (Затвердженого постановою Кабміну України від 13 вересня 2017р. № 684), адміністрація закладу освіти вживає заходи щодо реалізації права дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій території обслуговування, на здобуття повної загальної середньої освіти.                                   Зокрема:                                                                                                                                      • здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує причини відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, соціальною службою і кримінальною поліцією у справах неповнолітніх;                                                    • організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували школу;                                                                      • у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної середньої освіти.

                          АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2020-2021 Н.Р.

    Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін –змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.                                                              Колектив школи протягом 2020-2021 навчального року працював над втіленням у життя Нового Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта», «Концепції Нова Українська школа», «Національної доктрини розвитку освіти», Конвенції ООН про права дитини.    

 

                                  ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 Виконуючи Закон України «Про освіту»,  станом на 01.09.2019 навчанням було охоплено 47 учні шкільного віку. Закінчили школу 2 учнів 9-го класу, котрі продовжать навчання  в інших закладах освіти.

Учнів, що перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу немає.

Сиріт – 1;

Позбавлених батьківського піклування-3

Напівсиріт – 0;

Постраждалих від Чорнобильської катастрофи - 5;

Дітей-інвалідів – 0;                                                          

З багатодітних, малозабезпечених сімей - 12;

З  сімей СЖО– 0;

Кількість дітей, батьки яких були мобілізовані – 4.

Забезпеченість підручниками становила 98%.

Гарячим харчуванням були охоплені всі учні 1-4 класів школи за рахунок коштів відділу освіти. За допомогою батьків було організовано харчування більшості дітей 5-9 класів. Учні пільгових категорій були забезпечені харчуванням за рахунок коштів Джулинської сільської ради

Згідно наказів МОН та згіднота у зв’язку з карантином, оголошеним в Україні через поширення коронавірусної інфекції «COVID-2019», в цьому році ДПА у 4, 9 класах було відмінено.

Педагогічний колектив закладу освіти постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

- участь у професійних конкурсах.

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і доповненнями до нього. Головним завданням атестаційного періоду є комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності вчителів різних фахів.

З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо даного питання.

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителів: динаміка навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо.

В цьому році в школі продовжували якісно та ефективно впроваджувати реформу НУШ завдяки відповідальним, ініціативним та творчим педагогам

Під час освітнього процесу щоденно на уроках, перервах діти з захопленням працювали з цеглинками лего, конструктором лего, дидактичними іграми, навчальними посібниками. Така робота значно підвищила всебічний розвиток дітей, їх таланти, здібності, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Щороку учні 8-9 класів та медпрацівники школи  беруть участь у написанні радіодиктанту національної єдності.

Також учні 7, 9 класів приймали участь у он-лайн уроці «Інтернет: як безпечно грати, навчатися та працювати», який проводився 11 лютого 2020 року до Дня безпечного Інтернету за підтримки Інституту модернізації змісту освіти.

Вчителі початкових класів та адміністрація школи успішно пройшли курси за програмою Концепція «Нова українська школа».

Виявлено, що в основному учні засвоїли програмовий матеріал у достатньому обсязі, володіють необхідними практичними навичками, здебільшого вміють викладати теоретичний матеріал у логічній послідовності, пов’язувати його з практикою; володіють навиками аналізу подій, явищ, фактів, умінням зіставляти, знаходити важливе, пояснювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, самостійно будувати висловлювання відповідно до комунікативних завдань.

У виховній роботі слід відзначити те, що працювати приходилося у складних умовах, з дотриманням санітарних норм, дотриманням дистанції. Більшість заходів проходили по-класно, або в обмеженому режимі. Тому основна відповідальність за якість проведеної роботи, залежала від активності і

В 2020-2021 н.р. з у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою виконання навчальних планів і програм у школі було організовано навчання з використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до «Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. № 1115. Для дистанційного навчання учителі застосовували платформи, електронні ресурси та месенджери. Поточне оцінювання вчителі здійснювали в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість уроків, проведених синхронно становила 96% від загальної кількості проведених онлайн-уроків. На якість навчання вплинуло, в першу чергу, незабезпеченність педпрацівників технічними засобами в повному обсязі та відсутність повного покриття якісним інтернетом. Під час онлайн-уроків було дотримано всіх санітарних норм. За результатами уроків, проведених в 1-9 класах (загальна кількість вчителів - 18):

1 Інтернет-засоби та інструменти, які вчителі використовують під час дистанційного навчання:

· https://classroom.google.com                                                                                                     · https://meet.google.com                                                                                                             · https://www.youtube.com/                                                                                                           · https://naurok.ua/                                                                                                                  Viber                                                                                                                                        

Для цього було звернуто увагу на:

· співпрацю з учнями на засадах партнерства;                                                       · застосування особистісно орієнтованого підходу;                                                                   · дотримання принципів академічної доброчесності;                                                                   · оцінювання результатів навчання учнів відповідно до критеріїв;                                               · надання учням часу на обдумування відповіді;

· супровід відповідей учнів уточнювальними питаннями;                                                                  · забезпечення зворотнього звязку щодо якості виконаного завдання;                                                   · добір домашнього завдання, спрямованого на оволодіння ключовими компетентностями, озвучення критерів його оцінювання;                                                          · подача різнорівневих завдань на вибір учнів;                                                         · використання ІКТ, що сприяють формуванню в учнів ключових компетентностей;                                                                                                      · використання електронних освітніх ресурсів;                                                                        · використання медіаресурсів;                                                                                                               · використання обладнання та засобів навчання для активації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Творчий розвиток дитини завжди був і залишається пріоритетним напрямком Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого села. У зв’язку з цим

Всі випускники 9-го класу минулого року випуску, продовжують навчання

Згідно з постановою уряду "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" у навчальних закладах Вінницької області на сьогодні, до кінця літа введено карантинний режим. На сайті школи були розміщені рекомендації по запобіганню і поширенню захворювання. Класними керівниками проводилися роз’яснювальні роботи дистанційно.

В школі є кабінети української мови,  біології, математики, інформатики, географії ,англійської мови, 4-початкових класи.

В школі 8 комп’ютерів ,6 – в комп’ютерному класі, 1 - в методичному кабінеті, 1 - в кабінеті, 1 - в кабінетах 1 клас, 2ноутбуки- 3,4 класи.

У зв’язку з використанням дистанційного навчання, та використанням інформаційного кабінету для учнів початкової школи, такої кількості техніки не вистачає. За програмою «Нова українська школа» за 3 роки школа отримала 3 ноутбуки, 3 принтери та 2 ламінатори, 3 плазмових телевізори, 1 проектор в 5-9 класах та мультимедійну дошку для кабінету математики. 91% вчителів володіють комп’ютером на рівні користувача. Повністю замінено парти і столи у 1-3 класах, дошки, цеглинки лего, конструктор лего, дидактичні ігри, навчальні посібники. В цьому році  частково замінено проводку в кабінетах, та  плафони коридорі.

На жаль школа за 35 років жодного разу капітально не ремонтувалася. Дах школи потребує ремонту. Електропроводка застаріла і її необхідно повністю замінити.Потреба в оснащенні і обновленні харчоблоку виникла в результаті нових вимог щодо налагодження харчування з нового 2021 року.          Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані.Школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено. Проте, для збереження тепла та підтримання температурного режиму взимку потрібна повна заміна вікон у всіх решти класах.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі.

В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування учнів 1-9 класів. За кошти бюджету учні 1-4 класів, діти, батьки яких є учасниками АТО, малозабезпечені, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, отримують гаряче харчування. Організація харчування учнів на хорошому рівні.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює медична сестра від дитячої поліклініки за визначеним графіком роботи у школі, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів медичними працівниками місцевого фельдшерського пункту. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці та куточок цивільного захисту.

За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки

В цьому навчальному році соціальний паспорт школи має такий вигляд: дітей з багатодітних сімей – 14; малозабезпечених сімей – 4, в них дітей – 7; Дітей-сиріт -1 дітей позбававлених батьківського піклування-3 , батьки яких мають статус учасника АТО.

Діти даних категорій постійно знаходяться під контролем, в разі необхідності надається соціально-психологічна підтримка, допомога. Ці учні залучаються до участі в різних загальношкільних та позашкільних заходах.

З метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій були відвідані за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота. Дані категорії дітей, по мірі можливості, отримували гуманітарну допомогу, путівки для відпочинкута оздоровлення у таборах.

Адміністрацією школи, радою профілактики правопорушень школи проводяться різноманітні профілактичні заходи з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх немає.

Проводилась зустріч учнів та батьків з працівниками ювенальної поліції.

Солонько Я.С. веде соціальний паспорт школи, тримає на контролі відвідування учнями занять у школі, обстеження санітарно-побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.

                           

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.

Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять онлайн спілкування з батьками анкетування. Традиційними формами роботи з батьками є індивідуальні бесіди. Під час спілкування з батьками через вайбер доводиться до відому напрямки роботи класів, звітують про свою роботу та досягнення учнів.

Діє сайт школи для висвітлення навчально-виховного процесу та зворотнього зв’язку з громадскістю

У підсумку хочу зазначити, що за результатами всіх розділів робота нашого закладу визнана на задовільному рівні.