Теофилівська філія - Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні педагогічної ради                                                                                                  Директор Опорного закладу

(протокол № 4 від 03 .01.2020р.)                                                                                        ______________Л.А.Кравець

                                                                                                                                                  ( наказ №___  від___ 2020 р. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПОЛОЖЕННЯ         

 ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ

               ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ               ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

«ШЛЯХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ІМЕНІ ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

КУЗИКА Г.Й.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 р.


Зміст


1.    Загальні положення.

2.     Стратегія та процедури забезпечення якості освіти.

3.     Система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

4.     Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти.

5.      Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

6.      Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

7.      Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

8.      Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

9.      Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне пристосування.


І.  Загальні положення

1.1.     Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та Теофилівській філії І-ІІ ступенів та Тирлівській філії І-ІІ ступенів (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних документів.

1.2.    Терміни та їх визначення, що вживаються в Положенні:

-      Положення - локально-правовий акт, що визначає основні правила організації, описує мету, структуру, взаємні обов'язки групи людей чи організацій, які об'єдналися для досягнення спільної мети.

-       Стратегія -довгостроковий, послідовний, конструктивний, раціональний, підкріплений ідеологією, стійкий до невизначеності умов середовища план, який супроводжується постійним аналізом та моніторингом в процесі його реалізації та спрямований з певною метою на досягнення успіху в кінцевому результаті.

-      Процедура - офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь.

-      Механізм - комплексний процес, спосіб організації.

-      Критерії - вимоги для визначення або оцінки людини, предмета, явища (або: ознака, на підставі якої виробляється оцінка);

-       Правило - вимога для виконання якихось умов всіма учасниками якої-небудь дії.-     Інструмент - засіб, спосіб для досягнення чогось.

-     Моніторинг якості освіти - система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

-     Інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;

-     Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень;

-     Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

-     Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

-     Списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

-     Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу;

-     Хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

-     Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти, несвоєчасні записи в класних журналах результатів оцінювання;

1.3.   Колегіальним органом управління в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І- ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.», який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада.

1.4.  Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

-     стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

-     систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

-     критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

-     критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

-     оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;-      забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

-      створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

2.      Стратегія та процедура забезпечення якості освіти

Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в  ТеофилОпорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» базується на наступних принципах:

-      відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

-      відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

-      системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

-      здійснення обґрунтованого моніторингу якості;

-      готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

-      відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких процедур і заходів:

-         удосконалення планування освітньої діяльності;

-         підвищення якості знань здобувачів освіти;

-         посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-         забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

-         розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

-         забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

-         створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:

-         якість освіти;

-         рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;

-         якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.

Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» включає послідовну підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:

-         планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього процесу; визначення сильних сторін і проблем у розвитку; визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);

-         організацію (переформатування/створення організаційної структури для досягнення поставлених цілей; визначення, розподіл та розмежуванняповноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);

-         контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих результатів зі стандартами);

-         коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).

Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:

      Самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;

      Контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;

      Контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.

Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіях є:

1.     Досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання.

2.      Відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

3.      Якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.

4.      Показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу .

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіях :

-         оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-         контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-         моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-           створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

3.      Система та механізми забезпечення академічної доброчесності в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.»

Система забезпечення академічної доброчесності в в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіях функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту». Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

-         посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-         дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;-       надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

-      контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

-      об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

-       самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

-       посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

-      постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;

-      самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;

-      надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють).

Порушенням академічної доброчесності в в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» вважається:

-      академічний плагіат;

-      фабрикація;

-      списування;

-      обман;

-      хабарництво;

-       відмова своєчасно надавати інформацію (усно або письмово) про методики, технології, прийоми, методи викладання, стан виконання програми, рівень сформованості компетентностей здобувачами освіти;

-      необ’єктивне оцінювання;

-       невиконання обов’язків педагогічного працівника, передбачених статтею 54 Закону України «Про освіту».

Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.», включають:

-         ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з вимогами щодо належного оформлення посилань на використані джерела інформації;

-         ознайомлення педагогічних працівників, здобувачів освіти з документами, що унормовують дотримання академічної доброчесності та встановлюють відповідальність за її порушення;

-         проведення методичних заходів, що забезпечують формування загальних компетентностей з дотриманням правових та етичних норм і принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної власності;

-         включення до планів виховної роботи класних колективів заходів із формування у здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють порушення академічної доброчесності;-        розміщення на веб-сайті закладу правових та етичних норм, принципів та правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу.

Виявлення порушень академічної доброчесності в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» здійснюється наступним чином.

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником, здобувачем освіти має право звернутися з письмовою заявою до директора закладу. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні Комісії, яка створюється наказом директора і ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодженням з органом самоврядування здобувачів освіти) .

До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади. Склад комісії погоджується на засіданні педагогічної ради закладу освіти та затверджується наказом керівника.

Термін повноважень Комісії - 1 рік.

Комісія звітує про свою роботу раз на рік.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

-        ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

-        особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

-        знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

-        оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.


4.    Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до:

-     Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 року № 1009;

-      Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОНмолодьспорт від 13.04.2011 року № 329.

Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 - формувальному та підсумковому(бальному) оцінюванню.

Формувальне (поточне) та завершальне (підсумкове ) оцінювання учнів 1 класу проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу НУШ (наказ МОН від 10.08.2018 № 924). Навчальні досягнення учнів 2 класу підлягають формувальному і тематичному (підсумковому) оцінюванню, яке здійснюється вербально відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу НУШ (наказ МОН від 27.08.2019 № 1154).

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

У Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіячх використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Форми проведення видів контролю, їх кількість визначається робочою програмою.

Тематична перевірка у 3-4 класах здійснюється у формі тематичної контрольної роботи після опанування програмової теми/розділу.

Тематична оцінка у 5-11-х класах виставляється з урахуванням усіх видів освітньої діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Підсумкова перевірка у 1 класі передбачає підсумкові контрольні роботи у кінці навчального року (контрольне списування, комбінована контрольна робота з математики та індивідуальна перевірка навички читання вголос і розуміння прочитаного).

Підсумкова перевірка у 2-3 класах передбачає тематичну перевірку, у 4 класі - тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року. Оприлюднення результатів контролю здійснюється відповідно до вищезазначених нормативних документів.

Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності

педагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіях передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філій встановлюються у відповідності до розділу УІІ Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року №2143-УІІІ, чинного з 28.09.2017 року.

Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється чинним законодавством (обрання за конкурсом, укладення трудових договорів) відповідно до встановлених вимог (ст. 24 Закону «Про загальну середню освіту»).

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» є:

-      стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;

-      освітній рівень педагогічних працівників;

-      результати атестації;

-      систематичність підвищення кваліфікації;

-      наявність педагогічних звань, почесних нагород;

-       наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;

-      участь в експериментальній діяльності;

-      результати освітньої діяльності;

-      оптимальність розподілу педагогічного навантаження;

-      показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки педагогів Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України "Про освіту".

Воно здійснюється за такими видами:

-      довгострокове підвищення кваліфікації: курси;

-       короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» визначає стратегію управління в закладі освіти, напрямки ефективних змін та розвитку освітньої системи.

Для цього застосовується моніторинг якості освітнього процесу в закладі освіти як систему збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про стан освітнього процесу чи окремих його елементів із метою інформаційногозабезпечення управління та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підвищення ефективності функціонування усіх складових освітнього процесу, їхній взаємодії для досягнення очікуваних й запланованих результатів, а також інноваційного розвитку закладу освіти.

Управління процесом забезпечення якості освіти в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» забезпечується внутрішніми нормативно-правовими документами (статут, положення, рішення, накази тощо), що визначають зміст внутрішньої системи забезпечення якості освіти та механізми її забезпечення.

Процедура управління процесом забезпечення якості освіти в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» включає:

-     ухвалення рішення про початок формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

-     призначення відповідальних за розробку, впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-     навчання педпрацівників правилам і процедурам впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-     формування та підготовка аналітичної групи з визначення ефективності впровадження та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти на окремих етапах та у цілому;

-     формування Політики та Цілей у сфері якості (на перспективу, навчальний рік тощо);

-     визначення видів діяльності та процесів у рамках складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-     розробка процедур для визначених процесів (дій, заходів) (внутрішні нормативні основи закладу освіти);

-     визначення та розвиток системи моніторингу якості в закладі;

-     удосконалення системи аналізу та прийняття підсумкових рішень. Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» є директор, завідувачі філій, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічні працівники, методичні об’єднання, педагогічна рада закладу освіти.

З метою позитивного впливу на якість освіти необхідним є організаційний компонент у процесі формування внутрішньої системи, а саме:

  виокремлення в структурі закладу освіти осіб, що беруть участь у процесі управління якістю освіти (завуч, координатор програм, керівник методоб ’ єднання);

  проведення заходів щодо навчання адміністративних та педагогічних працівників школи навичкам роботи для забезпечення якості освітнього процесу, підвищення оцінної культури педагогів;

  розширення зв'язків закладу освіти з іншими освітніми установами, науковими організаціями, що спеціалізуються на вирішенні проблем управління якістю освіти.Критерії ефективності управлінської діяльності в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

-      наявність нормативних документів, де закріплені вимоги до якості освітнього процесу (модель випускника, освітня програма);

-      оптимальність та дієвість управлінських рішень;

-      керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність посадових осіб, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);

-      формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);

-      підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;

-      кореляція показників успішності з результатами державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

-      наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

7.     Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти.

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в
Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної
Праці Кузика Г.Й.» є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-
технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх

застосування.

Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної
середньої освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей.
Освітній процес здійснюється у 15 кабінетах, 4 класних кімнатах, майстерні,

спортивному залі.

У наявності навчальні програми з усіх освітніх предметів, курсів за вибором.

Бібліотечний фонд закладу нараховує 12253 примірників.
Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить 90 %.
Опорний заклад « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної
Праці Кузика Г.Й.» має доступ до мережі Інтернет, баз даних у режимі
on-line,
електронну пошту E-mail: shlyahova_sh@ukr.net

8.     Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного

управління закладом освіти.

У в Опорному закладі «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г ероя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філіях здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяютьелектронна система збирання й аналізу інформації та частково система електронного документообігу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео- аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

У закладі створений банк даних (статистика) з статистичної інформації форм ЗНЗ-1, 1-ЗСО, 83-РВК .

За результатами освітнього процесу та освітньої діяльності видаються накази

-      про якість освітнього процесу на рівні різних класів;

-      про результати державної підсумкової атестації в співставленні з річними показниками;

-      про результати зовнішнього незалежного оцінювання в співставленні з річними показниками;

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації Опорний заклад «Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» та його філії підключено до швидкісного Інтернету. У кожному приміщенні є зона '^-Бі підключення.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля та забезпечення публічності інформації про заклад освіти в Опорному закладі « Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Г.Й.» функціонує офіційний сайт закладу https://shl-beredu.jimdofree.com

Публічність інформації про діяльність закладу забезпечується згідно зі статтею 30 Закону України «Про освіту».

На офіційному сайті розміщуються:

-      статут закладу освіти;

-      ліцензія на провадження освітньої діяльності;

-      структура та органи управління закладу освіти;

-      кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

-      освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

-      територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

-      ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

-      мова освітнього процесу;

-      наявність вакантних посад;

-      матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

-      результати моніторингу якості освіти;

-      річний звіт про діяльність закладу освіти;

-      умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється.

З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного управління освітнім процесом в закладі освіти створено інформаційно-освітнє середовище на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).9.     Інклюзивне освітнє середовище, універсальний дизайн та розумне

пристосування

Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем :

-       необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;

-      умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Право на доступну освіту зазначеної категорії дітей реалізується за бажанням батьків шляхом організації індивідуальної форми навчання.

Заклад освіти за потреби утворює інклюзивні класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей (стаття 20 Закону України «Про освіту»)

Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й програми.

Дизайн школи в основному враховує наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.

Наявність необхідного розміру і простору:

-      доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів;

У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

І.Затишні, ошатні класні кімнати на першому поверсі.

2.     Внутрішні туалети на першому поверсі.

3.     Роздягальня в класній кімнаті.

4.     Шкільна їдальня на першому поверсі.

5.     При вході до школи розташовано пандус для колісних крісел.

6.      Для якісного соціально-психологічного та психолого-медико-педагогічного супровіду дітей з особливими потребами, батьків та педагогів у штаті є посада практичного психолога, залучається вчитель-логопед.

Нормативна база:

-      Закон України «Про освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017;

-      Закон України «Про загальну середню освіту»;

-      Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

-      стандарти загальної середньої освіти;

-      Статут закладу загальної середньої освіти.