Теофилівська філія - ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі , Новорічні та інші свята)

ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі , Новорічні та інші свята)

Загальні положення.

1.1. Інструкція з безпеки учнів під час святкових днів (Великдень, трав­неві, Новорічні та інші свята тощо) поширюється на всіх учасників навчально-виховного про­цесу під час перебування учнів на дов­готривалих вихідних.
1.2. Інструкцію розроблено відпо­відно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», за­твердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, «Правил пожеж­ної безпеки для закладів, установ і ор­ганізацій системи освіти України», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головно­го управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70.
1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікар­ської) допомоги при характерних ушкодженнях, мати необхідні зна­ння і навички користування медика­ментами

2. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів
під час тривалих святкових днів.

2.1. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів перед початком тривалих святкових днів (Великдень, травне­ві свята тощо).
2.1.1. Перед початком тривалих святкових днів (Великдень, травне­ві свята тощо) чітко визначити тер­міни початку та завершення вихід­них днів.
2.1.2. У разі продовження вихід­них телефонувати в останній день визначених термінів до приймальної навчального закладу або вихователю, наставнику класу для визначення нового закінчення терміну вихідних.
2.2. Вимоги безпеки життєдіяль­ності учнів під час тривалих святко­вих днів (Великдень, травневі свята тощо).
2.2.1. Під час тривалих вихідних, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху:
• рухатися по тротуарах і пішохід­них доріжках, притримуючись пра­вого боку;
• за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїж­джої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;
• переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зок­рема підземних і наземних, у разі їх відсутності — на перехрестях по лі­ніях тротуарів або узбіч;
• у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регу­лювальника чи світлофора;
• виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнив­шись, що не наближаються інші транспортні засоби;
• чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожньо­го руху;
• на трамвайних зупинках, не об­ладнаних посадковими майданчика­ми, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;
• у разі наближення транспорт­ного засобу з увімкненим проблис­ковим маячком червоного або си­нього кольору, або спеціальним зву­ковим сигналом треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;
• категорично заборонено вибі­гати на проїжджу частину, влашто­вувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встанов­леними місцями;
• по проїжджій дорозі на велоси­педі можна рухатися тільки дітям, які досягай 16-ти років; мопеди й вело­сипеди повинні бути обладнані зву­ковим сигналом та світлоповертачами: попереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — чер­воного; на голові у водія має бути за­хисний шолом; чітко дотримуватися правил дорожнього руху;
• ковим сигналом та світлоповертача- ми: попереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — чер­воного; на голові у водія має бути за­хисний шолом; чітко дотримуватися правил дорожнього руху;
• водіям мопедів і велосипедів за­боронено керувати транспортом із несправним гальмом, звуковим сиг­налом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли поряд є ве­лосипедна доріжка; рухатися по тро­туарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажи­рів; буксирувати інші транспортні засоби;
• для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) обирати місце на дитячих майданчи­ках та ін., на проїжджу частину ви­їжджати заборонено;
• учні повинні виконувати зазна­чені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;
• заборонено перебувати побли­зу залізничних колій дітям без супро­воду дорослих;
• учні, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цьо­го місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.
2.2.2. Під час тривалих вихідних, перебуваючи вдома, на вулиці, в спе­ціалізованих установах, приміщен­нях, транспорті учні повинні чітко виконувати правила пожежної без­пеки:
• заборонено брати з собою вогне­небезпечні предмети, що можуть спри­чинити пожежу (запальнички, сірни­ки, петарди, бенгальські вогні, феєр­верки, цигарки, легкозаймисті речо­вини, вогнезаймисту рідину тощо);
• користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикан­ня, сухими руками і під наглядом до­рослих;
• заборонено використовувати ві­конниці на вікна для затемнення при - міщень і застосовувати горючі мате­ріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, прино­сити їх до приміщення; застосовува­ти предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, ви­готовлене з горючих синтетичних ма­теріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо); застосовувати відкритий во­гонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використо­вувати хлопушки, застосовувати ду­гові прожектори; влаштовувати світ­лові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, що можуть викли­кати загоряння; встановлювати стіль­ці, крісла тощо, конструкції, виготов­лені з пластмас і легкозаймистих ма­теріалів, а також захаращувати пред­метами проходи та аварійні виходи;
• у жодному разі не брати на ву­лиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, зокрема побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдо­ма чи в інших установах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації;
• не наближатися до електро­приладів, музичної апаратури, що живиться струмом. Користуватись електроприладами можна тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обірваних прово­дів, неізольованої проводки, іскрін­ня проводки, негайно повідомити дорослих;
• не збиратися біля проходів у гро­мадських установах, входах та вихо­дах, у приміщеннях вестибюлю;
• під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмо- небезпечних ситуацій, виконувати правила пожежної безпеки;
• у разі пожежної небезпеки (наяв­ності вогню, іскріння, диму) — негай­но вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, ко­ротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у примі­щенні, свій номер телефону;
• при появі запаху газу в кварти­рі, приміщенні, у жодному разі не вмикати електроприлади, не корис­туватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімк­нена, й вийти з приміщення; покли­кати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номе­ром 104 чи 101 пожежну охорону; на­звавши своє ім'я, прізвище, коротко описати ситуацію і залишити свій номер телефону.
2.2.3. Під час тривалих вихідних, перебуваючи вдома, на вулиці, в спе­ціалізованих установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних ви­падків, травмування, отруєння тощо:
• під час тривалих вихідних забо­ронено перебувати біля водойм без супроводу дорослих для запобігання утеплення дітей;
• категорично заборонено пере­бувати біля будівельних майданчи­ків, кар'єрів, закинутих напівзруй- нованих будівель для запобігання об­рушень будівельних матеріалів й по­передження травм та загибелі дітей;
• заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові виро­би, стимулятори;
• уникати вживання в їжу грибів;
• заборонено брати в руки, нюха­ти, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;
• пересуватися слід обережно і спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи у відкритий каналізаційний люк;
• не підходити на вулиці до обір­ваних, обвислих проводів, або про­водів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — дані проводи можуть бути ще підживлені електро­струмом;
не підходити до щитових, не за­лазити на стовпи з високовольтни­ми проводами — можна отримати удар електрострумом від високо­вольтних живлень на відстані 5 м;
• бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдал­ки, атракціони, турніки та інші при­лади справні, сильно не розгойдува­тися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;
• не виходити на дах багатоповер­хівки для попередження падіння ді­тей із висоти;
• не підходити до відчинених ві­кон, мити вікна тільки в присутнос­ті дорослих, не нахилятися на пери­ла, парапети сходинокдля запобіган­ня падіння дітей із висоти;
• не спускатися у підвали будин­ків чи інші підземні ходи, катаком­би, бомбосховища — там може бути отруйний газ;
• не вступати в контакт із незна­йомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;
• застосовувати всі знання й пра­вила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, на­вчальних уроках.
2.2.4. Під час тривалих вихідних учні повинні виконувати правила без­пеки життєдіяльності під час самостій­ного перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на мо­лодіжних дискотеках, у замкнутому просторі приміщень із чужими людь­ми, правила попередження правопо­рушень та насильства над дітьми:
• не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей;
• не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть;
• перебувати без супроводу до­рослих на вулиці дітям до 10-ти ро­ків можна до 20 год, до 14-ти років — до 21 год, до 18-ти років — до 22 год. У темну пору сезону — до настання темряви;
• діти мають право не відчиняти двері будинку навіть представникам правоохоронних органів. Якщо не­знайомець запитує, чи скоро при­йдуть батьки, повідомте, що ско­ро — вони у сусідів, а в цей час зате­лефонуйте батькам і двері незнайом­цям не відчиняйте;
• перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не беріть участі в су­перечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведін­ку, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із оточуючими ке­руйтеся толерантними відносинами;
• не заходити в під'їзд, ліфт із не­знайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець чи­нить якісь дії щодо вас. Бути уважні­шими, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час про­ходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиніться й відійдіть у сторону, щоб потенційний переслі­дувач пройшов повз вас;
• під час перебування на диско­теці, слід завчасно попередити бать­ків про зустріч вас після закінчення заходу; керувати загальними прави­лами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточуючих на агре­сивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації слід звер­татися до служби охорони закладу, викликати міліцію за номером 102, зателефонувати батькам;
• не чинити дій, що можуть приз­вести до правопорушень. Неповно­літніми у кримінальному праві вва­жаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, неповнолітні підля­гають кримінальній відповідальнос­ті; позбавлення волі неповнолітньо­му може бути призначення строком до 10-ти років; найбільш суворим примусовим заходом виховного ха­рактеру є направлення до спеціаль­них навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків;
• батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штра­фу в розмірах, передбачених відпо­відною статтею Карного кодексу України;
• всеукраїнські гарячі лінії під­тримки дітей та молоді України: Все­українська лінія «Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насиль­ства над дітьми та захисту прав ді­тей — 500-500-33-50 (у межах Украї­ни дзвінки безкоштовні);
• під час перебування в громад­ських місцях на святкових подіях слід уникати натовпу і стовпотво­рінь. При русі в натовпі не можна на­пирати на тих, хто йде попереду (ба­жання прискорити рух завершиться пробкою). Слід намагатися уникну­ти'затору, а головне, тих місць, де просування обмежують гострі кути, перила, скляні вітрини, — вас мо­жуть притиснути, роздавити і сер­йозно травмувати. Якщо ви побачи­ли збуджених глядачів під впливом алкоголю — вийдіть до завершення видовища або значно пізніше, щоб уникнути правопорушень і не стати жертвою насильства.
2.2.5. Під час тривалих вихідних учні повинні виконувати правила з запобігання захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо: при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю­дей, і викликати лікаря;
• хворому виділити окреме ліж­ко, посуд, білизну;
• приміщення постійно провіт­рювати;
• при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю­дей, і викликати лікаря;
• хворому виділити окреме ліж­ко, посуд, білизну;
• приміщення постійно провіт­рювати;
• у разі контакту із хворим одяга­ти марлеву маску;
• хворому слід дотримуватися постільного режиму;
вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко виконувати рекомендації лі­каря;
• постійно мити руки з милом пе­ред їжею;
• не їсти брудних овочів та фрук­тів, ретельно їх мити й ошпарювати;
• для запобігання захворювань на педикульоз, регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має бути зібра­не у зачіску, не користуватися засоба­ми особистої гігієни (гребінцем) ін­ших осіб, а також не передавати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а також не передавати іншим свій одяг;
• не вживати самостійно медич­них препаратів, не рекомендованих лікарем;
• якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає поряд, слід викли­кати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер телефону, домаш­ню адресу, прізвище, ім'я, а також зателефонувати батькам.

3. Вимоги безпеки життєдіяльнос­ті учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації.

3.1. Не панікувати, не кричати, не метушитися, чітко й спокійно вико­нувати вказівки дорослих, які пере­бувають поряд.
3.2. Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого перебування.
3.3. Якщо ситуація вийшла з-під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби екстреної допомоги за телефонами:
101 – пожежна охорона;
102 – міліція;
103 – швидка медична допомога;
104 – газова служба,
коротко описати ситуацію, назвати адресу, за якою сталася надзвичайна ситуація, своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.
3.4. За змогою слід залишити територію аварійної небезпеки.